Go 语言图像缩放

Go 的图像处理库有几个:

  • bild:https://github.com/anthonynsimon/bild;
  • mergi:https://github.com/noelyahan/mergi;
  • imaging:https://github.com/disintegration/imaging。

其实还有别的,但它们的依赖貌似少一些。至于专攻缩放的也有,

  • resize:https://github.com/nfnt/resize;
  • resize.go:https://github.com/thraxil/resize;
  • go_resize:https://github.com/brianneville/go_resize;
  • image_resizer:https://github.com/delimitry/images_resizer。

第一个似乎很知名,见过若干其他项目中引用到。

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注